Tesis doctorals

This language version doesn't exist
Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971172498 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <escoladedoctorat@uib.cat>

 

This language version doesn't exist

La Secretaria del Consell de Coordinació Universitària té, entre altres funcions, la d'establir un fitxer de tesis doctorals i publicar una relació anual d'aquelles que hagin estat qualificades favorablement (article 8.J del Reglament del Consell de Coordinació Universitària: Reial decret 1504/2003, publicat en el BOE núm. 292, de 6 de desembre de 2003).

La Base de Dades TESEO del Consell de Coordinació Universitària recull i permet recuperar informació de les tesis doctorals llegides i considerades aptes a les universitats espanyoles des de 1976.

La fitxa de tesis doctorals queda establerta reglamentàriament a l'article 13.6 del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de Postgrau. L'article esmentat determina que, una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ha d'encarregar d'arxivar-la i ha de remetre al Ministeri d'Educació i Ciència i al Consell de Coordinació Universitària la fitxa de tesi corresponent.

En un esforç de renovació amb la finalitat de facilitar la gestió i cerca a TESEO, s'ha desenvolupat una aplicació informàtica, sustentada sobre un nou gestor de bases de dades documental. L'objecte d'aquest desenvolupament és reduir el temps entre la declaració d'apta d'una tesi i la seva publicació en la base de dades TESEO.

La informació procedeix directament de la Comissió d'Estudis de Postgrau de les universitats, que han de remetre al Consell de Coordinació Universitària un fitxer informàtic alhora que una fitxa impresa de tesi doctoral, les quals s'han de validar mitjançant un codi de referència únic per a cada tesi, amb la finalitat de realitzar una càrrega automàtica de la informació en la base de dades TESEO.

Com publicar la tesi

Una vegada llegida i declarada apta la tesi, el doctor ha de fer arribar als serveis administratius del centre, en un termini màxim de 10 dies a comptar des de la lectura de la tesi, un resum d'un màxim de 25 línies. El fitxer s'ha de remetre en format electrònic seguint els criteris especificats a l'apartat "Procediments Generals" de la pàgina de l'Escola de Doctorat de la UIB.

Si teniu algun dubte al respecte, us podeu posar en contacte amb l'Escola de Doctorat de la UIB a través del formulari de contacte de la Escola de Doctorat. Us contestarem tan aviat com sigui possible.

Enllaços

Accés a la base de dades de TESEO (pàgina del Ministeri d'Educació que necessita que s'accepti el certificat)