Coneixement d'idioma estranger als estudis de grau

This language version doesn't exist
Cita prèvia
  • Us atendrem de manera preferent per correu electrònic. Contactau a través del correu <alumnes@uib.cat>. 
  • Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·litar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.

 

This language version doesn't exist

Assoliment d'un nivell de coneixement de llengua anglesa

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa.

Vies d'assoliment

Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 
This language version doesn't exist

Assoliment d'un nivell de coneixement d'una altra llengua estrangera (grau d'Estudis Anglesos)

En el cas especial del grau d’Estudis Anglesos, per a l'obtenció del títol és necessari que els estudiants demostrin, en acabar els estudis, que han assolit un nivell de coneixement d'una altra llengua estrangera, que no sigui l'anglès, equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement podran ser les mateixes que s'han exposat anteriorment.

Estudiants amb discapacitat

Els estudiants amb una discapacitat auditiva degudament reconeguda podran sol·licitar l’exempció total o parcial al compliment de l’acreditació del nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2.

L’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials emetrà un informe que indiqui si l’exempció total o parcial per acreditar el nivell B2 de llengua anglesa és pertinent, informe que l’estudiant haurà d’adjuntar a la sol·licitud.

Si l’estudiant ha estat exempt de cursar l’idioma estranger a l’educació secundària, la sol·licitud d’exempció serà favorable. Aquesta informació s’ha de poder contrastar amb l’informe emès per l’administració educativa.

Per a la resta d’estudiants, l’Oficina dictarà les adaptacions, d’acord amb les realitzades a l’educació secundària, que en cada cas siguin requerides per garantir el dret a la igualtat d’oportunitats en les degudes condicions. Atenent les necessitats específiques derivades de la discapacitat, es podrà sol·licitar l’exempció d’algunes de les destreses que s’han de complir obligatòriament per acreditar el nivell B2.

L’exempció total o parcial no serà procedent en les titulacions en les quals el coneixement de llengües estrangeres forma part del conjunt de competències imprescindibles per a l’obtenció de la titulació. En concret, el criteri d’exempció no serà aplicable al grau d’Estudis Anglesos.

Normativa de referència

Coordinació de l'acreditació del nivell B2 d'anglès

Coordinadora
Dra. Cristina Suárez Gómez
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
971 259765