Normativa dels estudis de postgrau de la UIB

This language version doesn't exist
Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971 173 336 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <postgrau@uib.cat>

 

This language version doesn't exist

La UIB es regeix per la legislació de la Unió Europea que sigui aplicable, per la LOU, per les normes que dictin l’Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears en l’exercici de les seves respectives competències, pels Estatuts, que constitueixen la norma bàsica del règim del seu autogovern, i per la seva normativa de desenvolupament.

LOU, Estatuts de la UIB i Reglament acadèmic

Normativa de Caràcter General dels estudis de màster

This language version doesn't exist

El Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i les activitats que s'hi duen a terme s'han d'ajustar al compliment de les normes i procediments vigents que es presenten a continuació. Aquesta informació s'agrupa en els blocs: normativa de caràcter general, normativa pròpia de la UIB i normes de procediment del C.E.P., règim de permanència i transferència i reconeixement de crèdits.

Normativa de Caràcter General

 • Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials. [PDF (ca)  - html (es)]
 • Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials [PDF - html (es) - Text consolidat dia 3 de juny de 2016]
  Modificat pel RD 195/2016 de 3 de juny de 2016 (PDF - HTML)
 • Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 16 de novembre de 2005 (Num. 20522), per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització d'estudis oficials de postgrau a les Illes Balears [PDF (ca) - PDF (es)]

Decret de preus públics

Normativa Pròpia de la Universitat de les Illes Balears

 • 11154. ACORD NORMATIU, del dia 4 de novembre de 2014 pel qual es regula el funcionament del Centre d'Estudis de Postgrau.
 • 10040. Consell de Govern. Aprovació del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears 
 • 11923. ACORD NORMATIU del dia 20 de juny de 2016 pel qual es modifica l'Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
  • 10571. CORRECCIÓ d'error de l'Acord normatiu 10533/2013, de 15 de febrer, pel qual es modifica l'Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
  • 10533. ACORD NORMATIU del dia 15 de febrer de 2013 pel qual es modifica l'Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
  • 9093. ACORD NORMATIU, de 5 de juny de 2009, pel qual s'aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
 • 13600. ACORD RATIFICATIU del dia 22 de juny de 2020 pel qual s'aprova la modificació de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

Normes de Procediment del C.E.P.

Informació de: